...

Allmänna villkor

 

Ångerrätt

Du som är konsument har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter då du eller någon tredje part som du anger – dock ej transportföretaget – tar varan i fysisk besittning (mottagningen). Har du beställt flera varor i en och samma beställning och som levereras var för sig, börjar fristen först vid mottagning av den sista varan; vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar, från mottagning av den sista posten eller delen.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post) till någon av följande: postadress XY Design Center, snickaregatan 48, 582 26 Linköping; telefon (ServiceCall) 0737183704 eller e-post info@xydesigncenter.se .
Du kan använda mallen som finns på sista sidan i våra Allmänna villkor, men du måste inte använda den. Om du fyller i och skickar den elektroniskt kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt – Återsändning av varan
Du ska återsända varan till oss på postadressen XY Design Center, Snickaregatan 48,  582 26 Linköping utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Du måste betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan med posten. Om varan inte går att skicka med posten kommer vi att avhämta den hos dig utan kostnad för dig.

Verkan av utövad ångerrätt – Återbetalning
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Detta gäller inte om vi skall avhämta en vara hos dig därför att den inte kan skickas med posten.
Om du returnerar skadade, ofullständiga eller förändrade produkter är Du ansvarig för varornas minskade värde, om värdeminskningen är en följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att du skulle fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Undantag
Ångerrätten gäller inte för vara som har tillverkats speciellt efter dina önskemål (tryckprodukter enligt kundspecifikation).

Leverans
Leverans sker endast inom Sverige.
Leverans förutsätter att att varan kan tas emot på den angivna leveransadressen vardagar mellan kl. 8 och 16.
Observera att det leveransdatum som anges i beställning och orderbekräftelse inte är bindande och leverans sker i enlighet med vår planering, om inte något annat är särskilt avtalat i det enskilda fallet.

Beställning och avtalsslut
Du som kund har möjlighet att köpa tryckprodukter enligt egen specifikation samt trycksaker och tryckrelaterade produkter av onlinetryckeriet.se genom att beställa dessa produkter på webbportalen xydesigncenter.se . Under menypunkten ”beräkna” kan du sammanställa din egen produkt. En beskrivning av den produkt som du själv sammanställt kan du ta fram med hjälp av menypunkten ”se factsheet” och skriva ut denna. Priserna anges för varje utvald produkt för sig. En offert, som ännu inte är bindande, kan du skriva ut under menypunkten ”skriv ut offert”. Därefter klickar du på menypunkten ”beställning” för att komma till beställningen.

Om du vill ändra dina data, kan du, innan du avslutar beställningen, korrigera data genom menypunkten ”ändra beställning”. När du klickar på menypunkten ”avsluta beställning” lämnar du ett bindande anbud om att ingå avtal med XY Design Center. Innan dess har du alltid möjlighet att avbryta din beställning genom att stänga din webbläsare.

Omedelbart efter det att vi har erhållit din beställning, skickar vi dig en bekräftelse på att vi har mottagit din beställning genom epost. När vi har accepterat ditt anbud, skickar vi en uppdragsbekräftelse till dig. När du har mottagit uppdragsbekräftelsen föreligger ett bindande avtal mellan dig och XY Design Center.
För avtalet gäller våra Allmänna Villkor.

Format, innehåll i tryckdata och software
XY Design Center  kan endast garantera ett felfritt tryck när du överför dina data i det modus och de format som anges på hemsidan. XY Design Center kontrollerar inte innehållet i överförda tryckdata. XY Design Center förbehåller sig att inte acceptera tryck och häva ingångna avtal om det visar sig att de data, som du överför för tryck, strider mot lag, allmän ordning eller god sed i Sverige, särskilt om innehållet utgör pornografi eller extrema våldsskildringar, allt enligt vår egen bedömning.

Betalning
Följande betalningsmedel accepteras: Betalning, Kreditkort, Account

Fel i varan, reklamation
För bestämmelser om fel i varan se §§ 10 och 11 i våra Allmänna villkor. Mindre avvikelser i färg eller material samt mängdavvikelser upp till 5% utgör inget fel. Du är skyldig att efter mottagning genast undersöka varan och reklamera eventuella fel inom 2 månader, om du är konsument, eller inom 14 dagar om du är näringsidkare, annars förlorar du din rätt att åberopa felet. Reklamation kan ske med brev, fax eller e-post till någon av följande: postadress XY Design Center, Snickaregatan 48, 582 26 Linköping eller e-post info@xydesigncenter.se   XY Design Center kommer att skyndsamt handlägga din reklamation.

Tvistlösning
Tvister om avtalet prövas av behörig tingsrätt. Kund som är konsument har också möjlighet att överlämna ärendet till Allmänna reklamationsnämnden för prövning

Allmänna villkor för köp och beställning
För användning av vår hemsida, för beställningar och avtal gäller våra Allmänna användar- och avtalsvillkor som finns tillgängliga på vår hemsida. Vänligen läs dessa Allmänna Villkor noggrant innan du använder hemsidan och slutför din beställning. Genom att registrera dig eller skaffa dig en gästlogin har du uttryckligen accepterat användarvillkoren. Vid beställning av vara accepterar du när du skickar din beställning till oss att de allmänna avtalsvillkoren, i den version som finns tillgänglig på hemsidan vid beställning, gäller för avtalet mellan dig och oss.

Du kan när som helst ladda ner och läsa igenom våra Allmänna Villkor samt denna kundinformation från alla delar av vår webbsida genom att klicka på ”Allmänna Villkor”. För att öppna denna fil behöver du ha tillgång till en PDF-läsare, t.ex. Adobe Reader, som finns att ladda ner gratis på www.adobe.com.

Personuppgifter
XY Design Center behandlar personuppgifter som kunden meddelar i samband med registrering, gästlogin, i själva beställningen eller vilka inhämtas i samband med eventuell kreditupplysning. Behandling sker för att kunna fullgöra avtalet med den registrerade eller för att pröva den registrerades kreditvärdighet såväl som i annat berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige som väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. xydesigncenter.se behandlar personuppgifter även för att informera om produkter och tjänster från XY Design Center, om den registrerade uttryckligen godkänt det. Om du som kund har godkänt att erhålla information från XY Design Center och inte vill ha information längre, har du alltid möjlighet att återkalla ditt godkännande.

XY Design Center kan överföra personuppgifter till annat bolag inom XY Design Center -gruppen, som ligger inom EU och EES, där behandling sker för ovan angivna ändamål.

XY Design Center lämnar en gång per kalenderår, på ansökan från kunden och utan kostnad för denne, besked om huruvida personuppgifter rörande den sökande behandlas eller ej samt, i förekommande fall, vilka uppgifter som behandlas och varifrån dessa hämtas. Sådan ansökan skall lämnas skriftligen till den personuppgiftsansvarige enligt nedan och vara undertecknad av den sökande själv. XY Design Center kommer på kundens begäran att omedelbart rätta eller ta bort felaktiga personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig enligt lag är:

XY Design Center.

XY Design Center arkiverar ej ingångna avtal och håller inte dessa tillgängliga för kunden efter det att produkten har levererats.

Information om cookies
XY Design Center använder cookies (datafiler som lagras på din dator). Du kan utesluta lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, i så fall kan dock XY Design Center inte garantera att samtliga funktioner på webbportalen fungerar.

XY Design Center använder sig av analystjänsterna Google Analytics och Google AdWords Conversion Tracking (Google Inc.) som också använder cookies.

Allmänna användar- och avtalsvillkor

§ 1 Allmänt

 

1.1 Tillämplighet

1.1.1 XY Design Center (nedan onlinetryckeriet.se) tillhandahåller genom webbportalen xydesigncenter.se (Webbsidan) tryckprodukter enligt kundspecifikation, trycksaker och tryckrelaterade produkter enligt dessa Allmänna Villkor.

1.1.2 Dessa Allmänna Villkor är bindande och innehåller dels Användarvillkor som reglerar hur beställare får använda Webbsidan, dels Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gällande avtal mellan XY Design Center och kunden (Avtalsvillkor).

1.1.3. Användarvillkoren tillämpas på alla som använder Webbsidan och Avtalsvillkoren på samtliga avtal med kunder som har kommit till stånd via Webbsidan. Gentemot näringsidkare gäller de även för samtliga kommande affärsförbindelser och avtal, för vilka dessa Allmänna villkors tillämplighet inte särskilt avtalats.

1.1.4 XY Design Center accepterar inte avvikande allmänna villkor som tillämpas av kunden, med mindre än att XY Design Center, innan avtal ingåtts, skriftligen godkänt dessa. I sådant fall gäller kundens allmänna villkor endast för det avtal, för vilket deras tillämplighet uttryckligt avtalats. XY Design Center:s Allmänna villkor äger även tillämpning om XY Design Center fullgör avtalet utan förbehåll, med kännedom om att kunden tillämpar avvikande villkor.

1.1.5 XY Design Center förbehåller sig rätten att komplettera, modifiera eller revidera dessa Allmänna Villkor. Ändringar som genomförs gäller från den tidpunkt då ändringarna införs med undantag för avtal som har kommit till stånd innan ändringarna genomfördes.

1.2. Registrering och gäst-login

 

1.2.1 För att kunna genomföra en beställning via Webbsidan behöver kunden ett användarkonto eller en gäst-login.

1.2.2 Ett användarkonto skapas genom registrering på Webbsidan. Registreringen sker genom att kunden fyller i de nödvändiga uppgifterna i registreringsformuläret. Registreringen avslutas med att trycka på knappen ”registreringen slutförs”. Under registreringsprocessen blir kunden ombedd att ange epostadress och lösenord.

1.2.3 Om kunden vill genomföra en beställning omedelbart, utan att ha skaffat ett permanent konto och registrerat sig på Webbsidan, har han möjlighet att göra det med hjälp av gäst-login. Härför måste kunden ange en epostadress som gäller tills beställningen är avslutad samt ett lösenord. Under hela beställnings- resp. leveransprocessen har kunden möjlighet att logga in på Webbsidan med hjälp av gäst-login och kontrollera statusen.

1.2.4 Kunden svarar för att han har rätt att använda angiven epostadress och att lösenordet behandlas konfidentiellt. Kunden är ansvarig för eventuell skada och förluster som uppkommer genom icke auktoriserad åtkomst av användarkontot.

1.2.5 Den registrerade kunden har alltid möjlighet att säga upp kontot med omedelbar verkan. Användaruppgifterna raderas så fort XY Design Center har mottagit uppsägningen. Uppsägningen ska ske skriftligen genom epost, fax eller brev.

1.2.6 XY Design Center förbehåller sig att utan angivande av skäl vägra att upprätta ett kundkonto eller en gäst-login och att närsomhelst avsluta kundkonton.

1.2.7 Beställaren måste vara över 18 år för att använda Webbsidan och de tjänster som XY Design Center tillhandahåller.

1.3. Kommunikation med kunden

1.3.1 Kunden måste vid registrering eller vid skapande av gäst-login ange en giltig epostadress. Den angivna epostadressen gäller från det tillfälle då ordern läggs till dess att den är slutförd. Kunden måste säkerställa att han alltid kan ta emot epost från XY Design Center och vid behov justera sitt eventuella spam-/skräppostfilter. Den epostadress som är registrerad på kundens konto gäller också för framtida beställningar ända tills den återkallas eller kunden meddelar om en ändring. Kunden är skyldig att omgående informera XY Design Center vid ändring av sin epostadress.

1.3.2 XY Design Center har rätt, men inte skyldighet, att tillställa kunden meddelanden på annat sätt än genom epost. Kunden får inte kräva att meddelanden skickas per telefon, brev och fax eller andra telekommunikationssystem såsom sms.
1.3.3 Meddelanden från XY Design Center som skickats via epost till kundens epostadress enligt punkt 3.1 ovan, antas ha blivit mottagna av kunden efter de har skickats, om inte kunden kan visa att denne inte har mottagit meddelandet på grund av omständighet som kunden inte kunnat rå över. XY Design Center ansvarar endast för överföringsfel som xydesigncenter.se rår över.

§ 2 När avtal ingås; avtalets innehåll

2.1 När Kunden genomför sin beställning genom att klicka på ”avsluta beställning”, innebär det ett bindande anbud. Innan beställningen avslutas har kunden möjlighet att kontrollera sina data och ändra dem eller att avbryta beställning genom att stänga sin webbläsare. Kunden är bunden av sitt anbud till och med utgången av nästa vardag. För en närmare beskrivning av beställning, se ”Kundinformation”.

2.2 XY Design Center accepterar anbudet genom att tillställa kunden sin uppdragsbekräftelse. När epost med uppdragsbekräftelsen inkommer till kunden, har ett bindande avtal ingåtts. Ändringar i beställningen efter att avtal har ingåtts är möjliga men förutsätter att XY Design Center uttryckligen accepterar kundens ändringsönskemål.

2.3 Även om kunden skulle ange en avvikande leveransadress, innebär det inte att avtal ingås med innehavaren av denna adress. Beställaren är avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och XY Design Center uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.

2.4 XY Design Center förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet att utge ersättning, om innehållet i det material som kunden överfört för tryck strider mot lag, allmän ordning eller god sed i Sverige, särskilt om materialet innerhåller pornografi, koppleri eller extrema våldsskildringar, allt enligt onlinetryckeriet.se:s egen bedömning.

2.5 Avtalet omfattar produktion av trycksaker enligt kundens anvisning och data, samt i förekommande fall inköp av övriga tryckrelaterade produkter. Transport ombesörjs genom att XY Design Center anlitar transportör (transportköp).

2.6 Avtalshandlingar finns tillgängliga och lagras hos XY Design Center tills varan har levererats till kunden. Mot skälig avgift tillhandahåller XY Design Center kunden på skriftlig begäran utskrifter av avtalshandlingarna. XY Design Center arkiverar inga avtalshandlingar efter det att uppdraget är slutfört.

§ 3 Ångerrätt

3.1 Du som är konsument har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar (ångerrätt). Ångerrätten dock gäller inte för vara som har tillverkats speciellt efter dina önskemål (tryckprodukter enligt kundspecifikation).

3.2 Ångerfristen löper ut 14 dagar efter då du eller någon tredje part som du anger – dock ej transportföretaget – tar varan i fysisk besittning (mottagningen). Har du beställt flera varor i en och samma beställning och som levereras var för sig, börjar fristen först vid mottagning av den sista varan; vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar, från mottagning av den sista posten eller delen.

3.3 Vill du utöva ångerrätten, ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post) till någon av följande: postadress XY Design Center, Snickaregatan 48, 582 26 Linköpingtelefon (ServiceCall) +46737183704 eller e-post info@xydesigncenter.se. Du kan använda mallen som finns på sista sidan i våra allmänna villkor, men du måste inte använda den. Om du fyller i och skickar den elektroniskt kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

3.4 Du ska återsända varan till oss på postadress XY Design Center, Snickaregatan 48, 582 26 Linköping utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du betalar de direkta kostnaderna för återsändandet av varan med posten. Om varan inte går att skicka med posten kommer vi att avhämta den hos dig utan kostnad för dig.

3.5 Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Detta gäller inte om vi skall avhämta en vara hos dig därför att den inte kan skickas med posten.

3.6 Om du returnerar skadade, ofullständiga eller förändrade produkter är Du ansvarig för varornas minskade värde, om värdeminskningen är en följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att du skulle fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

§ 4 Tryckdata, granskningsskyldighet

4.1 XY Design Center utför samtliga tryckuppdrag endast på grundval av de tryckdata som kunden överlämnar. Data får endast överlämnas i sådana format och specifikationer som vid varje tid anges på XY Design Center:s hemsida. På kundens uttryckliga begäran kan XY Design Center, såvida det är tekniskt möjligt enligt XY Design Center:s egen bedömning, även bearbeta andra format än vad som anges. XY Design Center ansvarar inte för fel som uppkommer vid konvertering av data till de format som XY Design Center använder. Kunden ansvarar själv för konverteringsrisken. Vid avvikande format eller specifikation kan ett felfritt tryck inte garanteras. Eventuell konvertering av översända tryckdata sker på kundens risk. Om kunden inte överför data i CMYK-modus äger XY Design Center konvertera dessa. Konvertering av RGB-data eller ICC-färgprofiler medför alltid avvikelser i färg jämfört med originalet. Kunden ansvarar själv för sådana avvikelser. Sker överföring av data i annat än CMYK-modus, görs konverteringen på kundens egen risk.

4.2 Kunden är skyldig att omsorgsfullt granska sina tryckdata innan de överförs till onlinetryckeriet.se avseende deras lämplighet för tryck. XY Design Center kontrollerar inte överförda tryckdata och korrektur översänds ej till kunden. Kunden ansvarar för alla fel i trycksaken som uppkommer pga. fel i tryckdata.

4.3 Mot tilläggpris har kunden möjlighet att beställa paperproofs och screenproofs (prover). Pga den speciella trycktekniken innehåller tryckbilden avvikelser i färg jämfört med offsettryck. För att undvika förseningar, är kunden skyldig att utan dröjsmål granska erhållna prover och godkänna dem för tryck. resp. meddela ändringar. Vid ändringar påbörjas en ny beräkning av leveranstiden.

§ 5 Priser

5.1 Priset för beställningen framgår av den information som kunden erhåller under beställningsprocessen.

5.2 Priset som anges i uppdragsbekräftelsen avser trycksaker inklusive förpackning, transportkostnad och mervärdesskatt, såvida inte annat särskilt anges.

5.3 Med transportkostnad avses kostnad för en enda försändelse till den leveransadress som kunden angivit.

5.4 Angivna priser enligt uppdragsbekräftelsen gäller under förbehåll att de uppgifter som kunden lämnat vid beställningen / anbudet inte ändras efter det att avtalet ingåtts. Kostnader för ändring som kunden beställer därefter skall ersättas särskilt.

§ 6 Fakturering, förfallotid m m

6.1 Fakturering sker genom att XY Design Center översänder en elektronisk faktura per epost. Kunden förklarar att han godkänner elektronisk överföring av fakturan. XY Design Center är inte skyldig att tillhandahålla pappersfakturor.

6.2 Såvida inte annat anges i uppdragsbekräftelsen, skall fakturabeloppet betalas omedelbart och senast inom 7 dagar efter mottagandet av uppdragsbekräftelse och faktura. Därefter tillkommer dröjsmålsränta enligt lag utan särskild påminnelse. För påminnelse tillkommer en avgift om 50 kr.

6.3 XY Design Center är inte skyldig att producera eller avlämna varan innan fullständig betalning erhålles, om inte annat uttryckligen avtalats i det enskilda fallet.

6.4 Kunden ansvarar för alla kostnader som tillkommer i samband med betalningsöverföring.

§ 7 Leveranstid och försening

7.1 Leveranstiden börjar löpa, efter det att uppdragsbekräftelsen tillställts kunden, på den arbetsdag då samtliga för produktion av trycksakerna nödvändiga data resp. förlagor har inkommit till XY Design Center, under förutsättning att de inkommer på den senast angivna tidpunkten, i annat fall nästkommande vardag, dock inte före fullständig betalning inkommit till XY Design Center konto. Leveranstiden anges i arbetsdagar. Med arbetsdag avses måndag till fredag med undantag för allmänna helgdagar. Förutsättning för att XY Design Center skall kunna hålla leveranstiden är att kunden uppfyller samtliga sina skyldigheter enligt avtalet inkl. förskottsbetalning inom rätt tid.

7.2 Såvida det inte särskild avtalats, är XY Design Center inte skyldig att producera eller att leverera varan innan fullständig betalning erhållits.

7.3 Om XY Design Center inte kan utföra leverans inom den angivna leveranstiden, meddelas kunden utan dröjsmål under angivande av en ny leveranstid.

7.4 Den av XY Design Center meddelade leveranstiden är endast bindande (”fix”) om kunden i beställningen under punkten ”särskilda anmärkningar” uttryckligt angivit att leveranstiden har särskild betydelse för kunden och att leveransen ska vara ”fix”, samt XY Design Center skriftligen accepterat villkoret.

7.5 Vid XY Design Center dröjsmål gäller följande. Dröjsmål föreligger när varan inte avlämnas inom leveranstiden, vilket innebär överlämnande till transportör om kunden är näringsidkare eller, om kunden är konsument, att varan kommer i kundens besittning eller i någon annans besittning som kunden har angett (ej transportföretaget).

7.6 Kunden skall vid försening först skriftligen förelägga XY Design Center en bestämd och skälig tilläggstid. Om varan inte avlämnats inom tilläggstiden, äger kunden rätt att antingen kräva fullgörelse eller häva avtalet. Omedelbar hävning utan att kunden först utsätter en bestämd tilläggstid, får endast ske om leveranstiden har särskilt avtalats (”fix”) enl. § 6.5 ovan, om XY Design Center har vägrat att leverera varan, eller om kunden är konsument och dröjsmålet objektivt sett är av avgörande betydelse för kunden med hänsyn till alla omständigheter när avtalet ingicks.

7.7 Kund som är näringsidkare har endast rätt till ersättning för den skada han lider genom XY Design Center dröjsmål, om dröjsmålet eller förlusten beror på försummelse på XY Design Center sida.

7.8 Kund som är konsument har rätt till ersättning för den skada han lider genom XY Design Center dröjsmål, om inte XY Design Center visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför XY Design Center kontroll som XY Design Center inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid beställningen och vars följder XY Design Center inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på tredje man som XY Design Center har anlitat för uppfyllelse av avtalet, är XY Design Center fri från skadeståndsskyldighet om ovannämnda förutsättningar föreligger hos denne tredje man.

7.9 Skadeståndets omfattning regleras i § 12 nedan.

§ 8 Mottagande av leverans, riskens övergång

8.1 Leverans sker endast till adress inom Sverige.

8.2 Kunden ansvarar för att varan kan tas emot på den angivna leveransadressen vardagar mellan kl. 8 och 16. Om varan inte kan överlämnas till kunden på leveransadressen inom denna tid, kommer kunden i dröjsmål avseende mottagandet av varan.

8.3 Är kunden näringsidkare, sker avlämnandet och risken går över på kunden, när xydesigncenter.se överlämnar varan till transportören, dock senast när varan lämnar produktionen. Om varan är färdig för transport men leverans eller mottagande försenas pga. omständighet som inte XY Design Center ansvarar för, övergår risken på kunden när kunden mottagit meddelande om att varan är färdig för transport.

8.4 Är kunden konsument, sker avlämnande och övergår risken först när varan kommer i kundens besittning eller i någon annans besittning som kunden har angett (ej transportföretaget).

8.5 XY Design Center är inte skyldig att förvara varan, om den returneras till XY Design Center på grund av att kunden har kommit i dröjsmål med mottagande. XY Design Center har rätt att avhända sig varan efter utgången av en skälig tilläggstid som kunden har förelagts för avhämtning av varan. Eventuell förvaring under tilläggstiden sker på kundens bekostnad.

8.6 Om kunden så skriftligen begär, kan XY Design Center försäkra försändelsen i sedvanlig omfattning på kundens bekostnad.

§ 9 Force majeure

9.1 XY Design Center ansvarar inte för leverans- och produktionsförseningar pga force majeure eller annan omständighet, som väsentligt försvårar uppfyllelsen av avtalet eller gör den omöjlig (särskilt strejk, blockad, myndighetsföreskrift och annat oförutsett hinder), vilket ligger utanför XY Design Center ansvarsområde och som är av väsentlig betydelse för produktion eller leverans av varan, även om omständigheten inträffade hos leverantör eller underleverantör till XY Design Center eller hos transportören.

9.2 Vid hinder enligt ovan äger XY Design Center rätt att uppskjuta produktion resp. leverans under den tid hindret föreligger jämte en skälig inkörsperiod, eller gentemot kund som är näringsidkare efter eget val häva hela avtalet eller den del som ännu inte uppfyllts. En kund som är konsument äger inte kräva att XY Design Center fullgör avtalet, om omständigheten enligt ovan utgör ett hinder som XY Design Center inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga jämfört med kundens intresse av att avtalet fullgörs.

9.3 XY Design Center kommer att utan dröjsmål meddela kunden om hinder enligt denna föreskrift inträffar.

§ 10 Fel i varan, Reklamation

10.1 Mindre avvikelser i färg eller material kan förekomma och berättigar inte kunden att göra gällande rättigheter pga fel i varan. Det gäller särskilt för mindre avvikelser jämfört med tidigare uppdrag från kunden och i förekommande fall i förhållande till prover (se ovan), samt avvikelser om upp till 1 mm vid tillskärning, vikning och häftning. Sedvanliga toleranser avseende produkter anges under respektive produktbeskrivning på Webbsidan. XY Design Center ansvarar inte heller för fel som endast beror på att kunden inte beaktat vad som ovan anges om tryckdata och format. Det gäller särskilt för trycksaker som innehåller RGB-färger, med för låg upplösning eller där skrifttyper används som inte är inbäddade.

10.2 Gentemot kund som är näringsidkare svarar XY Design Center för fel i varan, om varan avseende art, upplaga eller kvalitet avviker från vad som följer enligt avtalet, eller om varan avviker från uppgifter som XY Design Center har lämnat vid avtal och som kan antas ha inverkat på avtalsslutet.
Mängdavvikelser om upp till 5% av den beställda upplagan utgör inget fel. Betalningsskyldighet uppkommer endast för den faktiskt levererade mängden. För det fall endast del av leverans uppvisar fel, äger kunden inte rätt att göra gällande påföljder för fel i varan avseende hela leveransen, om inte kunden visar att felet är så allvarligt att kunden skäligen får vägra mottagande av hela leveransen.

10.3 Är kunden konsument, ansvarar XY Design Center för fel i varan, om varan i fråga om art, upplaga, kvalitet eller förpackning eller i fråga om uppgifter avseende egenskaper som xydesigncenter.se annars lämnat före avtal, inte överensstämmer med vad som följer av avtalet och avvikelsen inte saknar betydelse för kunden.

10.4 Kunden är skyldig att undersöka varan omedelbart efter mottagandet. Fel i levererad vara skall reklameras till XY Design Center inom 14 arbetsdagar fr o m dagen för mottagandet eller, om kunden är konsument, senast inom två månader från mottagandet. Reklamation kan ske med e-post till följande e-post info@xydesigncenter.se

§ 11 Påföljder vid fel i varan

11.1 Vid fel i varan gäller beträffande kund som är näringsidkare följande påföljder. Påföljd för fel i varan får endast göras gällande om kunden reklamerat i enlighet med ovanstående föreskrift. XY Design Center äger, efter eget val, företa omleverans eller avhjälpande. För det fall reklamation inte skett vederbörligen, äger kunden endast göra gällande påföljd för avtalsbrott om XY Design Center avsiktligt förtigit felet. Hävning eller prisavdrag får endast ske om kunden skriftligen förelagt XY Design Center en bestämd och skälig tilläggstid och tiden har löpt ut utan att XY Design Center genomfört omleverans eller avhjälpt felet. Inga andra påföljder får göras gällande om inte annat anges i dessa allmänna villkor.
XY Design Center ansvarar för omleverans och avhjälpande i samma omfattning som för den ursprungliga varan.

11.2 Gentemot kund som är konsument gäller vad som stadgas i konsumentköplagen avseende påföljder vid fel i varan.

11.3 Om kunden inte har reklamerat felet inom 14 dagar resp. 2 månader (se § 10.3 ovan) förlorar han rätten att åberopa felet.

§ 12 Skadestånd

12.1 Gentemot kund som är näringsidkare gäller följande. XY Design Center ansvarar endast för skador som uppkommer på varan (direkta skador) genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande hos XY Design Center. Under inga omständigheter ansvarar XY Design Center för skada, som inte uppkommer på varan (indirekt skada), i synnerhet inte för utebliven vinst, annan förmögenhetsskada eller ideell skada hos kunden. Vid vårdslöshet ansvarar XY Design Center endast för typiska skador som varit förutsebar vid avtalets ingående.

12.2 Gentemot kund som är konsument gäller konsumentköplagen avseende rätt till skadestånd, dock utgår under inga omständigheter ersättning för förlust i näringsverksamhet.

För det fall avtalet inte fullföljs på grund av att

XY Design Center har hävt avtalet pga kundens avtalsbrott, särskilt utebliven betalning eller avhämtning trots utgången av en skälig tilläggstid, eller pga att kunden översänt otillåtna data, eller kunden har sagt upp avtalet utan skälig grund
är kunden skyldig att erlägga skadestånd till XY Design Center med följande belopp, beräknade utifrån bruttouppdragsvärdet:

149,01 kr – 260,00 kr: 50,00 kr

260,01 kr – 5200,00 kr: 149,00 kr

Över 5200,01 kr: 249,00 kr.

Har XY Design Center redan påbörjat tryckning och kan den inte längre stoppas, utgår istället nettouppdragsvärdet som skadestånd.

12.4 XY Design Center har rätt till ytterligare skadestånd om XY Design Center kan visa en högre skada eller att den skäliga ersättningen är högre.

12.5 Kunden är befriad från ersättning enligt § 12.3 ovan, eller endast skyldig att erlägga lägre ersättning, om kunden visar att onlinetryckeriet.ses skada är lägre eller att ersättningen är oskäligt hög.

 

§ 13 Immateriella rättigheter

13.1 XY Design Center framställer trycksaken från de data som kunden överför och saknar allt inflytande på eller ansvar för innehållet i slutprodukten. Kunden försäkrar att kunden innehar samtliga rättigheter avseende nyttjande, publicering och vidarebefordran av överlämnade data , särskilt med hänsyn till text och bildmaterial. Kunden ansvarar ensam för att varan inte utgör intrång i annans immateriella rättigheter och att innehållet i trycksaken inte bryter mot gällande svensk lag.

13.2 Kunden friskriver XY Design Center utan förbehåll från alla krav som annan kan rikta mot XY Design Center i samband med intrång i tredje mans rättighet, särskilt upphovsrätt, varumärkesrättigheter mm, som uppkommer genom användning av data som överförts från kunden, innebärande att kunden kommer att se till att XY Design Center inte behöver infria sådana krav.

§ 14 Äganderättsförbehåll

14.1 Gentemot kund som är konsument övergår äganderätten till varan inte förrän kunden erlagt betalning för samtliga fordringar i samband med avtalet.

14.2 Gentemot kund som är näringsidkare förbehåller sig XY Design Center äganderätten till varan fram till fullständig betalning, såvida varan inte är avsedd för vidareförsäljning eller bearbetning.

14.3 Vid dröjsmål med betalning äger XY Design Center rätt att återta varan. Sådant återtagande innebär inte att XY Design Center häver avtalet såvida ingen uttrycklig hävningsförklaring avges samtidigt.

§ 15 Kvittning, rätt att hålla inne betalning, överlåtelse av fordran

15.1 Kunden äger endast rätt till kvittning mot fordran från samma avtalsförhållande som XY Design Center inte invänt mot eller som fastställts i lagakraftvunnen dom.

15.2 Kunden äger endast hålla inne betalning i anledning av motkrav som hänför sig till samma avtalsförhållande.

15.3 Kunden har inte rätt att överlåta sin fordran till annan utan XY Design Center skriftliga godkännande.

§ 16 Preskription

16.1 Om kunden är konsument preskriberas fordringar enligt lag.

16.2 Gentemot kund som är näringsidkare gäller, om inte särskilt har avtalats, att kundens återbetalningskrav pga av hävning, rätt till prisavdrag eller fel i varan preskriberas inom ett år, övriga krav inom två år.

16.3 Preskriptionstiden börjar löpa från det att kunden fick eller borde ha fått kännedom om den aktuella fordran.

§ 17 Personuppgifter

17.1 XY Design Center behandlar personuppgifter som kunden meddelar i samband med registrering, gäst-login, beställningen eller som XY Design Center inhämtar i samband med eventuell kreditupplysning. Behandling sker för att kunna fullgöra avtalet med kunden eller för att pröva den personuppgiftsansvarige som väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. XY Design Center behandlar data även för att informera om produkter och tjänster från XY Design Center, om den registrerade uttryckligen godkänt det. Om du som kund har godkänt att erhålla information från XY Design Center i den nämnda omfattningen och inte vill ha information längre, har du alltid möjlighet att återkalla ditt godkännande.

17.2 XY Design Center kan överföra personuppgifter till annat inom EU och EES, där behandling sker för ovan angivna ändamål.

17.3 XY Design Center lämnar en gång per kalenderår, på kundens ansökan och utan kostnad för denne, besked om huruvida personuppgifter rörande en sökande behandlas eller ej samt, i förekommande fall, vilka uppgifter som behandlas och varifrån dessa hämtas. Sådan ansökan skall lämnas skriftligen till den personuppgiftsansvarige enligt nedan och vara undertecknad av den sökande själv. XY Design Center kommer på kundens begäran att omedelbart rätta eller ta bort felaktiga personuppgifter.

17.4 Personuppgiftsansvarig enligt lag är:

XY Design Center.

 

§ 18 Tillämplig lag, forum, ogiltighet

18.1 Svensk rätt äger tillämpning på samtliga rättsförhållanden mellan XY Design Center och kunden.

18.2 Behörig domstol för talan mot kund som är näringsidkare är Malmö Tingsrätt i första instans. XY Design Center äger dock, efter eget val, inleda rättsliga åtgärder mot kund vid den tingsrätt som är behörig enligt lag. Kund som är konsument har också möjlighet att överlämna ärendet till Allmänna reklamationsnämnden för prövning.

18.3 För det fall en bestämmelse i dessa Allmänna villkor eller annan överenskommelse som träffas mellan XY Design Center och kunden skulle vara eller förbli ogiltig, har det ingen inverkan på övriga bestämmelser och överenskommelser mellan XY Design Center och kunden. Den ogiltiga bestämmelsen ersätts av annan reglering som kommer närmast parternas ekonomiska målsättning.

Malmö, 2018-08-01

Ångerblankett

Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Konsumenten har även möjlighet att ångra sig på annat sätt än med blanketten men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att han eller hon har ångrat sig.

Mall för ångerblankett
Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill ångra avtalet.

Information om näringsidkare

Namn
Adress
Faxnummer (i förekommande fall)
Faxnummer (i förekommande fall)

Information om konsument

Namn
Namn 2 (om ni är fler som gjort köpet)
Adress
Telefonnummer (*)E-post (*)

 

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor(*) / tjänster(*)
Beställdes (datum) (*) Klicka här för att ange datum.Mottogs (datum) (*) Klicka här för att ange

 

OrtDatum Klicka
Underskrift (gäller endast pappersblankett)Underskrift 2 (om ni är fler som gjort köpet)

(*) Stryk det som inte gäller.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.